Doorontwikkeling

Combinatie RaDo heeft zich goed verdiept in de belanghebbenden van het project en biedt de meeste kwaliteit voor de ingediende prijs. Deze partij krijgt het werk gegund. Na een korte opstartfase groeit het projectteam snel. Om grip te houden op de samenstelling ondergaat het team een analyse.
Vlak na de start gaat Combinatie RaDo in gesprek met de opdrachtgever om de tijdens de aanbesteding gemaakte keuzes en gekozen V&V-strategie toe te lichten.
Tijdens dit gesprek kan de opdrachtgever de achtergronden van gemaakte keuzes verhelderen. Dit zorgt dat deze verder kunnen worden uitgewerkt, in afgeleide eisen en de daarbij behorende ontwerpen. Op regelmatige basis vindt overleg plaats over de gemaakte keuzes. Dit zorgt voor een verdere detaillering van de systeemdecompositie (Zie ook: RAMS-analyse).  Daarnaast verifieert men de gekozen oplossing aan de eisen die ten grondslag lagen aan het vaststellen van de oplossingsrichtingen.

De opdrachtnemer startte al voor gunning met het onderverdelen van de projectwerkzaamheden in werkpakketten. Dit verdeelt het project in kleinere deelprojecten en maakt het geheel beheersbaar. Elk werkpakket krijgt een verantwoordelijke. Deze ontvangt de benodigde informatie en is verantwoordelijk voor het beheerst realiseren van dit werkpakket. Eén van de werkpakketeigenaren is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de realisatie van de beweegbare brug. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen onder andere de afstemming met de beheerder, maar bijvoorbeeld ook de afspraken met de staalleverancier. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het integreren en afstemmen van de installaties in het totale systeem.

De natuurorganisatie Donks Landschap beheert het natuurgebied ten zuiden van Donk. Donks Landschap heeft belang bij de drie dassentunnels die het gebied ten westen en oosten van de nieuwe spoorlijn verbinden. Het aantal tunnels lag al vast in het contract. De precieze positie en omvang van de tunnels en de inrichting van het gebied rondom de tunnels stemt de opdrachtnemer af met de beheerder. Nu de inrichting bekend is, is het van belang de raakvlakken van de tunnels af te stemmen. De beplanting en rasters moeten de dassen ook naar de tunnels leiden. De afstemming leidt tot een uitvoeringsontwerp dat voldoet aan de contractspecificatie (geverifieerd) en is afgestemd met de belanghebbende (gevalideerd).
De opdrachtnemer maakt notulen van alle overleggen met Donks Landschap en laat de afspraken bevestigen.

De opdrachtgever anticipeerde erop dat de benodigde gronden vóór uitvoering verworven zouden zijn. Omdat dit niet is gelukt, zijn de contractuele uitgangspunten voor het ontwerp van de spoorlijn veranderd. De opdrachtgever gaat, samen met de opdrachtnemer, op zoek naar een alternatieve oplossing die de voortgang van het project niet belemmert. De extra kosten hiervan worden aan de opdrachtnemer vergoed (Zie ook: omgaan met wijzigingen).

De opdrachtnemer denkt na over de kosten voor het deel van de levenscyclus dat binnen zijn (DBM-)contract valt. De expertise van de onderhoudsorganisatie – die ook al bij de aanbesteding betrokken was – komt ook hier van pas. Uiteindelijk kiest men voor ledverlichting op de brug. De lagere exploitatiekosten rechtvaardigen de hoge aanschafkosten die deze keuze met zich meebrengt.

« Terug naar vorige pagina