Belanghebbenden in beeld

Net als voor de opdrachtgever, is het voor de opdrachtnemer raadzaam de belanghebbenden in kaart te brengen en de invloed van deze belanghebbenden vast te stellen. De door de opdrachtgever meegegeven analyse kan hiervoor als basis dienen. Het is belangrijk deze analyse actueel te houden. De belanghebbenden kunnen per fase anders zijn en ook hun belangen kunnen wijzigen. In het traject voor gunning is er tussen de meeste belanghebbenden en de opdrachtgever al contact geweest. Dit contact neemt de opdrachtnemer na gunning gedeeltelijk over. Het draagt bij aan een goede overdracht als de opdrachtgever aanwezig is bij de kennismaking met de belanghebbenden.

Betrekken van beheerder
Na de realisatie van (een deel van) het systeem krijgt de beheerder dit overgedragen. Deze beheerder dient dan ook zo vroeg mogelijk te zijn betrokken. Dit om bijtijds te bepalen welke gegevens nodig zijn om het (deel)systeem te kunnen overdragen, maar ook voor het vaststellen van procedures, werkwijze en bijvoorbeeld trainen van bedienaars. Dit kan voorkomen dat informatie op het laatste moment nog moet worden verzameld of niet meer te verkrijgen is of dat er gegevens beschikbaar zijn waar uiteindelijk niets mee wordt gedaan. Het is daarom zaak om vroeg met de beheerder om tafel te gaan.

« Terug naar vorige pagina